July 27, 2009

คนที่ตายไปแล้วจะเกิดใหม่ไหมคะ ?

Posted in เรื่องของความตาย at 2:35 am by whybuddha

จะเกิดหรือไม่เกิดนั้น ต้องดูเสียก่อนว่าคนตายเป็นใคร คนตายจึงมี 2 ประเภท คือ

  1. ตายไปทั้ง ๆที่ยังมีกิเลสอยู่ พวกนี้ต้องเกิดอีกเพราะว่า กรรม กิเลส เป็นเหตุให้คนเกิดอย่างที่ท่านแสดงว่า “ตณฺหา ชเนติ ปุริสํ”ตัณหาทำให้คนเกิด
  2. พระอรหันต์ตาย หรือ นิพพาน ท่านเหล่านั้นไม่มีกิเลส จึงไม่มีกรรมด้วย ท่านไม่ต้องเกิดอีก เพราะท่านเหล่านั้นเป็น “ขีณา ชาติ” คือหมดความเกิดส่วนพระอริยบุคคลอีก 3 จำพวก คือ พระโสดาบันพระสกิทาคามี พระอนาคามี ท่านเหล่านี้กิเลสยังไม่หมดทีเดียวต้องเกิดอีก แต่ไม่เกิน 7 ชาติ ต่อจากนั้นก็ไม่ต้องเกิดอีก เพราะท่านจะสำเร็จอรหัตเป็นพระอรหันต์ ไม่เกินชาติที่ 7

 

สวรรค์และนรกมีจริงหรือไม่ ? ผีมีจริงหรือไม่ ? ทำไมคนจึงกลัวผี ?ผีกับวิญญาณต่างกันอย่างไร ?

–          สวรรค์และนรก มีจริง ในแง่ต่าง ๆตามที่ท่านแสดงไว้ดังนี้

  1. สวรรค์นรก ที่เป็นภพ ภูมิ คือที่เกิดและที่อยู่ ของคน สัตว์ เทวดาเป็นต้นที่ตายไปแล้ว เขาจะต้องไปเกิดในที่นั่นด้วยอำนาจกรรมของตน ดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่า

“คนบางจำพวกย่อมเกิดในครรภ์ คนทำบาปกรรมเอาไว้ ไปเกิดในรก คนทำความดีไปเกิดสวรรค์ คนหมดอาสวะย่อมนิพพาน”

นอกจากนี้แล้วเรื่องนรกสวรรค์ เป็นเรื่องที่มีหลักฐานในคัมภีร์ของศาสนาทุกศาสนา ทั้งท่านผู้ปฏิบัติจิตที่ประณีตพอในปัจจุบันยังอาจเป็นพยานในเรื่องนี้ได้ในเมื่อเรา “ปฏิบัติพอในปัจจุบันยังอาจเป็นพยานในเรื่องนี้ได้ในเมื่อเรา “ปฏิบัติยังไม่ถึงขั้นของท่านเหล่านั้น ทั้งไม่มีหลักฐานที่จะคัดค้านได้ดีพอ การยอมรับ และเชื่อตามที่ท่านว่า อย่างน้อยก็จะช่วยให้ละเว้นความชั่ว เพราะกลัวตกนรก ยินดีในการทำความดี เพราะอยากไปสวรรค์ ถึงแม้เวลาตายไปนรกสวรรค์จะไม่มี การเป็นคนดีในปัจจุบัน ย่อมเป็นการสมควรไม่ใช่หรือ ถ้าเกิดสวรรค์และนรกมีจริง ๆความดีในปัจจุบันจะช่วยไม่ให้ตกนรกได้ เป็นการได้ผลสองต่อ ไม่มีทางขาดทุนเลย”

  1. สวรรค์นรก ในแง่ความเป็นอยู่ และการเกิดมาในปัจจุบัน เช่น เกิดมาดีมีสุขก็เป็นสวรรค์ เกิดมาทุกข์เดือนร้อนก็เป็นนรก ในความเป็นอยู่ ถ้าสามารถประกอบการงานให้มีหลักฐานดีก็เป็นสวรรค์ ถ้าต้องติดคุกติดตะรางก็เป็นนรก
  2. สวรรค์นรก ในแง่ความดี-ชั่วที่เกิดแก่ใจ ในขณะใดใจเป็นกุศล มีธรรมะ เช่นหิริโอตตัปปะ ขณะนั้นก็เป็นเทวดา ขณะใดมีพรหมวิหารคือเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ก็เป็นพรหม ในขณะใดถูกความโกรธเกลียดครอบงำใจ ต้องประทุษร้ายเบียดเบียนกัน ในขณะนั้นก็ตกนรก
  3. สวรรค์นรก ทางอายตนะสัมผัส เช่นการเห็นรูป ได้ยินเสียง  สูดกลิ่น ลิ้มรส ถูกต้องสิ่งต่าง ๆด้วยกายและคิดอารมณ์ต่าง ๆด้วยใจในทางดี ๆมีความสุขด้วยการเห็นเป็นต้น เหล่านั้นก็เป็นสวรรค์ในขณะนั้น ถ้าเป็นไปในทางตรงกันข้ามก็เป็นนรก

ใครจะเชื่อเพียงแค่ไหนก็ได้ เพราะถ้าปรารถนาสวรรค์ ย่อมไม่อาจจะหลีกจากการทำความดีไปได้เลย “การทำใจของตนให้เป็นสวรรค์ โดยการเป็นเทวดาในทางธรรม คือมีหิริโอตตัปปะดังกล่าวแล้ว ถึงแม้จะไม่เชื่อสวรรค์ในโลกหน้า ก็ย่อมเป็นเทวดาทั้งในชาติปัจจุบันและชาติหน้าได้ ไม่ยากนัก”

ผี หรือ ปิศาจ ในภาษาบาลี มีหลักฐานที่ควรเชื่อได้ ตามทำนองของสวรรค์ประเภทที่ 1 ดังได้กล่าวมาแล้วว่า มีอยู่จริง ๆ แต่ในความรู้สึกของคนทั่วไปหมายเลยไปถึงภูมเทวดา รุกขเทวดา อากาสเทวดาว่าเป็นผีไปด้วย ผีเป็นภูมิหนึ่งที่ท่านแสดงไว้เรียกว่าอบายภูมิ อยู่ในประเภทของเปรตกับอสุรกาย บางทีก็เป็นพวกเทพชั้นต่ำ ๆที่ไม่ค่อยเป้นมิตรกับคน หรือถูกคนรังแก กลายเป็นผีในความรู้สึกของคนไปด้วยคนที่กลัวผี เพราะ

  1. เป็นความฝั่งใจในอดีต อาจจะเพราะถูกหลอกมากตอนเป็นเด็ก หรือเจอปรากฏการณ์ที่น่ากลัวเข้าในอดีตทั้งไกลและใกล้
  2. เพราะเขาเชื่อว่าผีมี และเป็นพวกที่น่ากลัวชอบหลอกคน สร้างภาพพจน์ของผีเกินความจริงไปมาก ความกลัวก็ย่อมจะมีมาก
  3. ผีไม่เคยชินกับตน นาน ๆจึงจะพบกัน บางคนไม่เคยพบตรง ๆเลย ความไม่คุ้นเคย ความสงสัยความไม่ปรากฏโดยชัดเจนของผี ตลอดถึงความผิดแปลกจากคนธรรมดา ในเวลาพบกับคนของผีเป็นต้น ทำให้คนกลัวผี

อันที่จริง ผีนั้นเป็นอมนุษย์ที่ควรแก่การเมตตาของคนทั่วไป ผีหลอก สมมติว่ามีก็ไม่กลัว เพราะเรื่องก็บอกอยู่แล้วว่า “หลอก”ก็ต้องไม่จริง ถ้าจริงก็ต้องไม่ใช้คำว่าหลอก แต่คนด้วยกันหลอกกันเอง น่ากลัวกว่าผีมากนัก และมักจะเจอบ่อย ๆกว่าผีด้วย

ผี กับวิญญาณ ที่ต่างกันอย่างชัดเจนก็คือ ผีเป็นรูป วิญญาณเป็นนาม ไม่มีรูปให้เห็น แต่ในปัจจุบันมีการเรียกปนกันอยู่ ซึ่งตามความหมายของศัพท์แล้วเป็นคนละอันกันเลย เพราะผีเป็นสิ่งหนึ่งที่มีวิญญาณแต่วิญญาณไม่จำเป็นจะต้องมีที่ผีพวกเดียว คน สัตว์ เทวดา เป็นต้นต่างก็มีวิญญาณทั้งนั้น และใครไม่เรียกท่านเหล่านั้นว่าผีด้วย ถ้าไม่เผลอไปหลอกใครเข้า

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: