July 27, 2009

ถ้าคนมีนิสัยไม่รับผิดชอบ เราจะแก้ไขให้เขามีนิสัยรับผิดชอบได้อย่างไร

Posted in ทรรศนะแห่งชีวิต tagged at 4:09 am by whybuddha

         ก่อนจะแก้นิสัยใครก็ตาม ต้องดูเสียก่อนว่าคนนั้นเป็นใคร เป็นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้น้อยกว่าเรา ความไม่รับผิดชอบของเขาเป็นผลเสียส่วนตัว หรือกระทบกระเทือนต่อเราและส่วนรวมด้วย

         ถ้าเป็นผู้ใหญ่ออกจะเป็นการยาก ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเราในฐานะใดฐานะหนึ่ง ก็ไม่มีความจำเป็นอะไรนัก ที่จะไปยุ่งเรื่องชีวิตของคนอื่น เพราะผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้น เขาจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง ถึงแม้เขาจะไม่ยอมรับ ก็ต้องมีคนอื่นมาจัดการให้เขารับจนได้แต่ถ้าผู้ใหญ่คนนั้นเกี่ยวข้องกับเรา ความไม่รับผิดชอบของเขาเป็นผลเสียหายถึงเรา ก็อาจจะแก้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้

  1. ชี้แจงให้เขาทราบตรง ๆซึ่งจะต้องระวังเวลาพูด และการใช้คำพูดให้มาก ดีไม่ดีเรื่องจะไปกันใหญ่
  2. นำเกียรติคุณความดีของคนที่มีความรับผิดชอบมาสรรเสริญ โดยการพูดกับคนอื่น ๆให้เขาได้ยินหรือจะพูดกับเขาโดยตรง
  3. ตำหนิคนที่ไม่รับผิดชอบให้เขาได้ยินบ่อย ๆแต่ต้องระวังอย่าให้เขารู้ว่า เราตีวัวกระทบคราด”
  4. ชักชวนเขาไปหาท่านที่อาจจะสอนเขาได้ โดยเราไปเล่าความบกพร่องของเขาให้ท่านทราบเสียก่อนแต่ต้องมีวิธีการที่นิ่มนวลรัดกุมพอสมควร ถ้าเขาจับได้ว่าเราไปเล่าความบกพร่องของเขา ให้คนอื่นฟังอาจจัเป็นการทำลายไมตรีต่อกันได้
  5. ถ้าแก้อย่างไรไม่ได้ผล ก็ต้องพยายามถอนตนออกห่าง ไม่ไปเกี่ยวข้องกับเขาเกินไป นอกจากจำเป็นจริง ๆปล่อยให้เขาเป็นไปตามกรรมของเขา เพราะการอยู่ร่วมกับคนเช่นนั้นมีอันตรายรอบด้าน

ถ้าเขาเป็นผู้น้อยกว่าเรา ทั้งเขาอยู่ในฐานะที่เราจะต้องแก้ไขได้ด้วยวิธีต่าง ๆดังนี้

  1. ทำตนเองให้เป็นคนมีความรับผิดชอบทุกเรื่องราว ไม่ว่าจะเป็นความผิดหรือความถูก เป็นการทำตนให้เป็นตัวอย่างแก่เขา เราจะไม่ลำบากใจในเวลาต้องการแนะนำเขา ทั้งเป็นการสร้างความศรัทธาของเขาให้เกิดขึ้น ทำให้มีความนิยมยินดีในตัวเรา และการกระทำของเรา จนเกิดความปรารถนาที่จะทำตาม ด้วยความศรัทธาของเขาเอง
  2. เมื่อเห็นว่าเขายังไม่มีความสำนึกตัว ก็ชอบที่จะแนะนำสั่งสอนในโอกาส และเหตุการณ์อันสมควรในการสอนนั้นควรใช้วิธีนุ่มนวล ไม่หักหาญน้ำใจกันเกินไป เพราะจะมีปฏิกิริยาในทางไม่ดีขึ้นได้
  3. ถ้ายังไม่เกิดผล ก็ต้องนำข้อ 2-3-4-ที่ใช้สำหรับผู้ใหญ่มาใช้อีก ตามที่เห็นสมควร

การจะถือว่าใครเป็นคนมีนิสัยอย่างไรนั้น ไม่ใช่มองกันเพียงจุดเดียว ควรจะมองหลาย ๆจุด มีหลักฐานเพียงพอที่แสดงที่แสดงให้เห็นว่า เขาเป็นคนเช่นนั้นจริง ๆจึงค่อยคิดแก้ไข ถ้าอยู่ในฐานะที่ทำได้ แต่การวางตนอยู่ในฐานะตรงกันข้ามกับความบกพร่องของคนอื่นเสียก่อนแล้ว จึงกล่าวแนะนำพร่ำสอนเขา เป็นกรณียะที่ควรกระทำ และจำเป็นจะต้องกระทำอย่างยิ่ง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: