July 27, 2009

ทำอย่างไรจึงระงับความโกรธได้

Posted in ศีล, สมถะและวิปัสสนา tagged at 3:11 am by whybuddha

             การจะระงับความโกรธนั้น เป็นเรื่องไม่ง่ายนัก แต่ก็ไม่ยากเกินไปถ้าตั้งใจจะระงับ วิธีที่ไม่ยากต่อการปฏิบัติอาจจะใช้ได้ เช่น

1.ศึกษาให้ทราบโทษของความโกรธ โดยการมองดูคนอื่นเวลาเขาโกรธ จะพบเห็นอาการน่าเกลียดต่าง ๆที่เขาแสดงออกมา ซึ่งในเวลาปกติเขาจะไม่แสดงอย่างนั้นเลย แต่เพราะความโกรธทำให้เขาขาดความเป็นตัวของตัวเอง จนทำสิ่งผิดปกติลงไป

2 เวลาใครมายั่วให้โกรธ ต้องรีบเปลี่ยนความสนใจจากคนนั้นทันที เช่นการนับ 1 ถึง10 ถ้ายังไม่ไหวก็นับไปเรื่อย ๆ

3. ทำความเข้าใจว่า คนที่ทำให้คนอื่นโกรธนั้นเป็นคนที่ไม่ดี ถ้าเราไปโกรธตอบเขา ก็เป็นการเพิ่มคนไม่ดีขึ้นอีกคนหนึ่ง

4. พยายามมองหาความดีของคนที่ทำให้เราโกรธซึ่งเคยมีต่อเราในกาลก่อน นำมาเทียบกับการที่เขาทำให้เราโกรธเปรียบเทียบดูว่าอะไรมากกว่ากัน

5. หัดมองคนด้วยความเมตตา

6. รู้จักให้อภัยในความผิดพลาดของบุคคลอื่น

7. ทำความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่า คนที่โกรธคือคนที่ประทุษร้ายตนเองก่อนคนอื่น เพราะก่อนที่จะประทุษร้ายคนอื่น ก็ทำโลหิตในกายของตนให้เดือดพล่านร้อนทั้งกาย ใจ เสียพลังงานไปเป็นอันมากโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลย

8. พยายามพิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่า

“พึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธ คนฆ่าความโกรธได้ย่อมนอนเป็นสุข คนฆ่าความโกรธได้ย่อมไม่เศร้าโศกเป็นต้น” ให้เห็นจริงตามพระพุทธพจน์ ทดลองเปลี่ยนใช้วิธีเหล่านี้ไปเรื่อย ๆเมื่อจิตจะโกรธขึ้นมา ก็อาจจะระงับความโกรธได้.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: