July 27, 2009

ปัญหาเกี่ยวกับสงฆ์

Posted in พระสงฆ์ tagged at 3:04 am by whybuddha

ชาวฝรั่งที่บวชอยู่ในศาสนาพุทธนั้น ซึ่งเดิมนับถือคริสต์ จะต้องเปลี่ยนจากการนับถือศาสนาหรือเปล่า ?

–          อันที่จริงคำถามนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาหรอก เพราะการที่คนในศาสนาหนึ่ง เข้าไปบวชในศาสนาหนึ่งในสายตาของสามัญชนย่อมทราบว่า เขาได้เปลี่ยนจากศาสนาเดิมแล้วแม้ฝรั่งที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็อยู่ในทำนองเดียวกัน ในเมื่อมีปัญหาขึ้นมา จึงปรารถนาที่จะให้ข้อสังเกตไว้ คือ

พระพุทธศาสนานั้น มีลักษณะที่แปลกอยู่ประการหนึ่ง คือ ไม่กระหายอยากให้ใคร ๆมานับถือ พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งในอดีตและปัจจุบัน มีหน้าที่เพียงกล่าวความจริงอันเป็นประโยชน์ และเป็นความดีที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้มา และพระสาวกได้รู้ตาม หรือ อย่างน้อยก็ได้ศึกษามา ส่วนใครจะเชื่อหรือไม่นั้น ทุกคนมีอิสระในการคิดและตัดสินใจเอาเอง

         เพราะเหตุนี้เอง เราจะพบว่าเมื่อคนในศาสนาอื่นที่เป็นคนใหญ่โต มีชื่อเสียงมาก จะเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา ในฐานะเป็นอุบาสิกา พระพุทธเจ้ามักจะทรงรับสั่งให้เขาคิดเสียให้ดีก่อนที่จะทำลงไป เพราะเขาอาจจะคิดผิดก็ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นว่า พระพุทธศาสนาไม่กระหายที่จะได้ศาสนิก เมื่อใคร่รักที่จะนับถือพระพุทธศาสนา ก็ต้องนับถือด้วยศรัทธาและปัญญาของตนเอง

         ยิ่งในกรณีของนักบวชในศาสนาอื่น กลับใจมานับถือพระพุทธศาสนาด้วยแล้ว ก่อนที่จะรับให้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาด้วยแล้ว ก่อนที่จะรับให้เขามาบวชในพระพุทธศาสนา จะต้องมีการทดสอบความศรัทธาของเขาเสียก่อน โดยการอยู่ “ติตฺถิยปริวาส”คือการทดสอบนักบวชนอกพระพุทธศาสนา เพื่อให้มั่นใจว่า ที่เขาเข้ามาบวชนี้ มาบวชด้วยศรัทธาจริง ๆไม่ใช่มาเพื่อขโมยธรรมะ หรือเป็นหนอนบ่อนไส้ เข้า มาบวชแล้ว ประพฤติตนเหลวแหลก ให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่พระพุทธศาสนา การทดสอบนี้จะใช้เวลานานถึง 4 เดือน เป็นอย่างน้อย เมื่อแน่ใจว่าเขาเข้ามาด้วยเจตนาดีจริง และเวลาก็ผ่านพ้น 4 เดือนไปแล้ว ทางคณะสงฆ์จึงจะยอมให้บวช

         อันที่จริง เรื่องนี้เคยมีเหมือนกัน ที่คนเข้ามาบวชแล้วเล่าเรียนหลักธรรมในพระพุทธศาสนาจนแตกฉานแล้วสึกกลับไปนับถือศาสนาเดิมของตน พร้อมกับนำหลักธรรมเหล่านั้นไปประยุกต์กับศาสนาเดิมของตน

         หลักนี้ ทางคณะสงฆ์ยังนำมาใช้ในการรับฝรั่งเข้ามาบวชเหมือนกัน ถึงแม้เขาจะไม่เป็นนักบวชมาก่อนแต่การรับเข้าบวชนั้นหาได้ด่วนรับไม่ ต้องให้เขาพักอยู่ก่อน เพื่อตรวจดูความประพฤติและศรัทธา ถ้าเกิดความมั่นใจว่าเขามาดีก็บวชให้ ถ้าเห็นว่าเขายังไม่มั่นคงพอ ก็ต้องอาศัยการอบรมสั่งสอนไปก่อนจนกว่าจะมั่นใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย

         ปัญหานี้จึงได้คำตอบดังที่กล่าวแล้ว คือโดยทั่วไปเขาต้องเปลี่ยนศาสนาแน่ แต่ถ้าเขาสึกไปอยู่ในภาวะแวดล้อมอีกอย่างหนึ่ง ถ้าจิตใจเขาไม่มั่นคงจริง ๆอาจจะกลับไปนับถือศาสนาเดิมอีกก็ได้.

         อันพระปลอมแปลกชาติศาสนา

         มุ่งเข้ามาอาศัยหลบภัยอยู่

         ด้วยทำผิดคิดร้ายหลายประตู

         ซ่อนกายคู้ใช่จริงใจร้ายหรือดี .

–          อันพระปลอมย่อมไม่ดีอยู่ที่ปลอม

ใครจะยอมรับเป็นพระก็หาไม่

ยิ่งเป็นคนทำผิดและคิดร้าย

หวังซ่อนกายในวัดขัดด้วยธรรม์

ผิดวินัยใจเป็นมารหวังผลาญศาสน์

ทำลายชาติอารยะอย่างมหันต์

ใช่ใจจริงยิ่งซ้ำร้ายหมายสำคัญ

ใครพบมันควรแจ้งแหล่งที่มา

ช่วยบำราบปราบปรามเสี้ยนหนามเสีย

ดุจทิ้งเบี้ยรักษาเพชรอันเลขา

อันชาวพุทธทั้งประสกและสีกา

ช่วยรักษาพุทธธรรมกำจัดมาร

เพื่อพระพุทธศาสนาจะพิสุทธิ์

ตามพระพุทธองค์ทรงบรรหาร

หากปล่อยให้เนิ่นช้าจะเสียการ

เหมือนให้มารครอบครองเศร้าหมองเอย.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: