July 27, 2009

มีสุภาษิตกล่าวว่า”เวลาเป็นเงินเป็นทองนั้น มีความหมายว่าอย่างไร

Posted in หลักปฏิบัติต่างๆ tagged at 3:57 am by whybuddha

            เงินทองเป็นของมีค่า การที่ท่านนำเวลามาเปรียบกับเงินทอง เป็นการบอกให้คนทราบว่า เวลาเป็นของมีค่าเหมือนเงินทอง เพื่อให้คนรู้จักค่าของเวลาและพยายามใช้เวลาให้คุ้มค่าหรือให้เป็นประโยชน์แก่ตนเหมือนการใช้เงินทองฉะนั้น

            อันที่จริง เวลาเป็นของมีค่ามากกว่าเงินทอง เพราะเงินทองเป็นของมีค่าจำกัด เงิน 100 บาทจะให้ใครใช้ก็มีราคาเพียง 100 บาท แต่เวลาที่เท่ากันนั้น  จะพบว่ามีคนใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ผิดกันมากทีเดียว คนบางคนอาจจะใช้เวลาเพียงไม่กี่วัน ทำเงินแสนให้เกิดขึ้นได้ในขณะเดียวกันบางคนตลอดชีวิตก็ไม่อาจจะมีเงินถึงหมื่นบาท อันเป็นการแสดงว่า เรื่องของเวลานั้น ถ้าคนมีปัญญา มีความหมั่นขยัน มีสติ ความรู้ ความชำนาญนำไปใช้ ก็จะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาล ไม่ถูกจำกัดอย่างเงินทอง หมายถึงในอัตราที่เท่ากันของเวลา และเงินทอง ที่คนใช้มีคุณสมบัติไม่เหมือนก็ใช้ จะให้ผลแตกต่างกัน อย่างเทียบกันไม่ได้เลย

พระพุทธศาสนาและโบราณบัณฑิต จึงพยายามที่จะสั่งสอนให้คนรู้จักค่าของเวลา และพยายามใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด เพราะเงินทองหายไปหาใหม่แทนได้ แต่เวลาที่สูญเสียไป จะไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้เลยตลอดชีวิต ดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงสอนว่า

-กาลเวลาย่อมกินสรรพสัตว์ พร้อมทั้งตัวของมันเอง

-เวลาอย่าได้ผ่านพ้นท่านทั้งหลาย ไปโดยไร้ประโยชน์ เพราะคนที่ปล่อยให้กาลเวลาผ่านไปเช่นนั้น จะต้องเศร้าโศกเสียใจในกาลภายหลัง

-ความเพียรควรรีบเร่งกระทำเสียในวันนี้ทีเดียวใครจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้

-วันคืนล่วงไปๆ บัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เป็นข้อที่ทุกคนควรคิด เป็นต้น

แม้โบราณบัณฑิต ท่านก็พยายามเน้นให้คนเห็นค่าของเวลาว่า

-การผลัดวันประกันพรุ่ง เป็นการขโมยเวลาของตนเอง

-ไปเรือนท่านอย่านั่งนาน การงานตนเร่งคิด

-เวลาและวารีมิได้มีจะคอยใคร

เรือเมล์และรถไฟย่อมจะไปตามเวลา

โอ้เอ้และอืดอาดจะไม่สมปรารถนา

ชวดแล้วโสกา อนิจจาเราช้าไป เป็นต้น

ในฐานะที่เป็นนักเรียน เวลาเรียนของเรามีจำกัดอย่างที่ท่านว่า

“เมื่อน้อยให้เรียนวิชา ให้หาสินเมื่อใหญ่”

การใช้เวลาในขณะที่เป็นนักเรียน ให้เป็นประโยชน์ด้วยการศึกษาเล่าเรียน ในสาขาวิชาการต่าง ๆที่ตนจะต้องเรียนให้มากที่สุด และพยายามศึกษาจารีต ประเพณีหาความรู้รอบตัว พยายามทำตนเป็นนักเรียนที่ดี เป็นลูกที่ดี เป็นมิตรที่ดีของมิตร ตลอดถึงพยายามเป็นศาสนิกที่ดีของศาสนา เป็นหน้าที่อันคนที่กำลังเป็นนักเรียนควรจะกระทำ  จนสุดความสามารถของตน เวลาเรียนเป็นเรียน เล่นเป็นเล่น สรุปว่า เรากำลังเป็นและทำอะไรอยู่ ควรใช้เวลาให้เป็นประโยชน์สำหรับความเป็น และการกระทำอันนั้นของเรา

เมื่อทำได้ดังนี้ ชื่อว่าได้ปฏิบัติตามภาษิตที่ว่า “เวลาเป็นเงินเป็นทอง”

                   พุทธภาษิต

-แม้เป็นบุคคลที่ตกแต่งร่างกายงดงาม ถ้าประพฤติเรียบร้อย สงบฝึกตน ซื่อตรงประพฤติดีโดยปกติไม่ประทุษร้ายสัตว์ทั้งหลาย ผู้นั้นชื่อว่าเป็นพราหมณ์เป็นสมณะ เป็นภิกษุ

-ผู้ฆ่าสัตว์อื่น เบียดเบียนสัตว์อื่น ไม่ชื่อว่า บรรพชิต สมณะเลย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: