July 27, 2009

เรื่องการเล่นผีถ้วยแก้ว เป็นเรื่องที่น่าเชื่อถือไหมคะ ?

Posted in ผี และ จิตวิญญาณ tagged at 2:37 am by whybuddha

               ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเล่น จะเอาเป็นจริงนักก็ไม่ได้ แต่ส่วนจริงคงมีอยู่บ้าง ถ้าเป็นเรื่องโกหกทั้งหมด คนคงเลิกสนใจไปแล้ว การจะยอมรับหรือปฏิเสธต้องทดสอบเสียก่อน จะด้วยวิธีใดก็ได้ ถ้าคนที่เขาเล่นกันยินดีให้พิสูจน์ แต่ถ้าเขาไม่ยินยอม ไม่ควรเข้าไปยุ่ง และตำหนิในความเชื่อของเขา เพราะ “ขัดบ้านขัดเรือนได้ความสะอาด การขัดคอคนนอกจากปากยังจะไม่สะอาดแล้ว ยังอาจเป็นแผลขึ้นมาได้ จึงควรระวัง” แต่เรื่องเกี่ยวกับผีนั้น อย่าไปเล่นด้วยได้เป็นดี เพราะอาจจะเกิดอันตราย ทั้งคนและผีได้.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: