July 27, 2009

โอปปาติกะ มีลักษณะอย่างไร ?

Posted in ผี และ จิตวิญญาณ tagged at 2:54 am by whybuddha

          ลักษณะของโอปปาติกะนั้น ขึ้นอยู่กับภพ ภูมิของสัตว์เหล่านั้น เช่นเป็นเปรต ก็มีร่างกายพิกล

พิการต่าง ๆกันตามอำนาจกรรม แม้สัตว์นรกก็ทำนองเดียวกัน ส่วนเทพก็มีขันธ์ 5 คือ มีครบทั้งรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ  พรหมบางพวกก็มีขันธ์เพียงหนึ่ง คือมีรูปเพียงอย่างเดียว

         ร่างกายของพวกนี้ ท่านกล่าวว่า เป็นอทิสสมานกายคือมีกายไม่ปรากฏ แต่หาได้หมายความว่าไม่มีกายไม่เพียงแต่ร่างกายเขาประณีตละเอียด ไม่หยาบเหมือนกายมนุษย์ ซึ่งสามารถมองเห็นได้ด้วยตา กายของโอปปาติกะถ้าต้องการจะให้คนเห็นด้วยตาธรรมดา ก็ต้องอธิษฐานให้กายหยาบ จนอยู่ในวิสัยของตาที่จะเห็นได้ กายของ เทพ พรหม มีความประณีตขึ้นไปตามลำดับชั้นเช่นกันคนจะเห็นกายของพวกนี้ได้ก็โดยวิธี

  1. เขาเจตนาปรากฏกายให้เห็น เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง อาจจะปรากฏให้เห็นในฝัน หรือกำลังตื่นอยู่
  2. เห็นด้วยอำนาจสมาธิจิต ที่แก้กล้าพอสมควร
  3. เห็นด้วยทิพยจักษุ คือตาทิพย์ อันเป็นผลโดยตรงของกรรมฐานภาวนา  ที่บุคคลเจริญจนบรรลุอภิญญาที่เป็นโลกิยะเป็นอย่างต่ำ

รูปร่างโอปปาติกะ จึงเป็นเช่นเดียวกับสภาพที่ส่งมาจากสถานีโทรทัศน์ ถึงแม้ภาพจะมีเต็มไปหมด แต่ถ้าคนไม่มีเครื่อง หรือมีแต่หมุนไม่ถูกช่อง ก็ไม่อาจจะเห็นภาพได้ฉันใด รูปทิพย์ จึงเป็นวิสัยของท่านที่ได้ทิพยจักษุ จะพึงเห็นได้เช่นเดียวกันฉันนั้น เรื่องนี้จึงเป็น ปจมฺจตฺตํ คือเรื่องที่เห็นได้ รู้ได้เฉพาะท่านที่มีคุณสมบัติดังกล่าวแล้วเท่านั้น

แต่จะอย่างไรก็ตาม โอปปาติกะมีแน่ เพราะท่านกล่าวว่า “นุตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา”คนที่ว่าโอปปาติกะไม่มีจึงเป็นมิจทิฏฐิ คือมีความเห็นผิด.

 

                            พุทธภาษิต

         ไม่ควรดูหมิ่นต่อบุญว่า มีประมาณน้อย จักไม่มาถึง แม้หม้อน้ำย่อมเต็มได้ด้วยน้ำที่ตกลงฉันใด ผู้มีปัญญาสั่งสมบุญแม้ทีละน้อย ๆย่อมเต็มได้ด้วยบุญฉันนั้น

         สหายเป็นมิตรของคนผู้มีความต้องการเกิดขึ้นบ่อย ๆบุญทั้งหลายที่ตนทำเอง บุญนั้นจะเป็นมิตรในสัมปรายภพ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: