July 27, 2009

ในปัจจุบันนี้ ถ้าสตรีปรารถนาจะบวชพระเป็นภิกษุณี จะบวชได้หรือไม่คะ และถ้าได้ต้องทำอย่างไรบ้างคะ ?

Posted in ภิกษุณีและแม่ชี tagged at 2:57 am by whybuddha

 แม่ชีนั้น ไม่มีใครอนุญาตให้มีหรอก เป็นความสมัครใจของสตรีบางคน ที่ต้องการจะรักษาศีล 8 อย่างอุบาสิกาทั้งหลายรักษาในวันพระนั่นเอง แต่สตรีเหล่านั้นต้องการจะรักษาประจำ จึงเข้าไปอยู่ประจำในวัดแห่งใดแห่งหนึ่ง ในรูปของอุบาสิการักษาศีลประจำ ค่อย ๆพัฒนามาเรื่อย ๆจนกลายรูปเป็นแม่ชีในปัจจุบัน      แม่ชีจึงเป็นอุบาสิกาไม่ใช่นักบวช เยี่ยงภิกษุ  ภิกษุณี  สามเณร  สามเณรี นางสิกขมานา ในสมัยของพระพุทธเจ้า การเป็นแม่ชีจึงไม่ต้องมีใครอนุญาตให้โดยตรง เป็นเพียง “ระบบอุบาสิกาพัฒนา” เหมือนอุบาสก คือชาวบ้านผู้ชายพัฒนาไปเป็นรูปของชีปะขาวฉะนั้น

         ส่วนภิกษุณี เป็นการบวชขึ้นตามพระพุทธานุญาตโดยตรง มีระเบียบปฏิบัติโดยเฉพาะถ้าภิกษุณีสามารถสืบเชื้อสายมาได้เหมือนพระ การบวชเป็นภิกษุณีก็ไม่มีปัญหา แต่เมื่อไม่อาจจะทำเช่นนั้น จะบวชอีกในปัจจุบัน จึงไม่อาจจะทำได้ ให้ถูกตามระเบียบวินัยที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตบัญญัติไว้ เพราะการบวชเป็นภิกษุณีเป็นงานใหญ่กว่าการบวชพระ ต้องประชุมสงฆ์ 2 ฝ่ายรับรู้ ท่านเรียกว่าบวชด้วยอุภโตสงฆ์ คือ ภิกษุสงฆ์กับภิกษุณีสงฆ์ คำว่าสงฆ์สำหรับการบวชนั้น อย่างน้อยจะต้องมี 5 รูปขึ้นไป ปัจจุบันจะทำเช่นนั้นไม่ได้  เพราะภิกษุณีสงฆ์ที่จะบวชให้ไม่มี มีแต่ภิกษุสงฆ์ ครั้นจะเปลี่ยนแปลงวิธีการบวชเสียใหม่ก็ผิดวินัยผู้บวชไม่อาจจะเป็นภิกษุณีโดยถูกต้องได้ ถ้าใครขืนบวชตัวเอง แล้วประกาศตนเป็นภิกษุณี พึงทราบว่านั่นเป็นภิกษุณีเถื่อน ไม่มีใครรับรอง เพราะไม่ถูกต้องตามวินัยนิยม

         ครั้นจะให้อนุญาตใหม่ การทำเช่นนั้นทำไม่ได้อีกเพราะพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้น จะอนุญาตและเปลี่ยนแปลงวิธีการที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ได้ พระองค์ก็ปรินิพพานไปแล้ว โอกาสที่จะเป็นภิกษุณีจึงไม่อาจจะมีได้ แต่โอกาสที่จะเข้าถึงธรรม ลิ้มรสแห่งธรรมนั้น เปิดกว้างเสมอสำหรับชายหญิงทุกคนดังกล่าวแล้ว.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: