August 17, 2009

พระพุทธเจ้ายังต้องมีพ่อมีแม่แต่พระเป็นเจ้าไม่ต้องมีเพราะ เป็นผู้สมบูรณ์ที่สุดจึงมีเองเป็นเองได้พระเป็นเจ้าจึงวิเศษกว่า พระพุทธเจ้า

Posted in เรื่องของพ่อแม่ ผู้ใหญ่ tagged , at 8:29 am by whybuddha

              เรื่องนี้ก็ว่ากันไปอีกเช่นเคยดูเหมือนไม่มีในหลักของทางศาสนาเทวนิยมเสียด้วยแต่

คนก็พยายามจะเอามานะ(ความถือตน) อันเป็นกิเลสหยาบๆไปใส่ให้พระเป็นเจ้าอยู่

เสมอ พระเป็นเจ้าน่าจะปรามๆศิษย์พวกนี้เสียบ้าง พระอินทร์เสียสถานะของจอมเทพใน

ชมพูทวีปนั้นเพราะลูกน้องชอบเบ่งนั่นเอง แสดงกฤษดาภินิหารเสียจนพระอินทร์เสีย

คนถูกลดฐานะลงมาเป็นระดับ เทวดา เจ้าสวรรค์เพียงชั้นเดียว

                ดังได้กล่าวแล้วว่าคำถามนี้หาได้เกิดจากหลักการของศาสนาประเภทเทวนิยมไม่แต่

เมื่อกล่าวมาเช่นนั้นได้เราก็อาจได้หลักที่ควรแก่การพิจารณาคือ พระพุทธเจ้าได้พระนาม

ว่า สยัมภู แปลว่าผู้เป็นเอง     โดยหมายเอาการตรัสรู้ของพระองค์ซึ่งเกิดขึ้นด้วยความเพียรพยายามของพระองค์ หาได้มีใครบันดาลให้เกิดชึ้นไม่ เมื่อเป็นเช่นนี้ข้อควรพิจารณา

สำหรับปัญหาข้อนี้คือ

                  ตามหลักความจริงแล้วสรรพสิ่งย่อมเกิดมาจากเหตุ ไม่มีสิ่งอันใดที่เกิดขึ้นโดยปราศ

จากเหตุ แต่ด้วยสมมติฐานที่ว่าพระเจ้าเกิดเป็นสยัมภูโดยปราศจากเหตุนั้นเองข้อที่ควร

เปรียบเทียบสำหรับผู้ต้องการเปรียบเทียบ คือ

                    ความเป็นเองของพระเจ้าเปรียบเหมือนคนที่ร่ำรวยเพราะเกิดมารวย กับความเป็นเองของพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนความร่ำรวยของคนที่เกิดขึ้นจาก

ความเพียรพยายามของตนเอง     ในสายตาของบัณฑิตพอจะบอกได้หรือไม่ว่าระหว่างคนทั้งสองนั้นใครคือคนที่มี

คุณสมบัติ ฝีมือ ความสามารถควรแก่การนับถือมากว่ากัน?

                  การเผยแผ่ศาสนาแบบยกตนข่มท่านนั้นนักศาสนาทั้งหลายควรยุติได้แล้วเพราะนั่น

หาใช่คุณสมบัติที่ดีของนักศาสนาไม่ เพราะเป็นการกล่าวร้ายการล้างผลาญกันระหว่าง

ศาสนาต่อศาสนาที่น่าขายหน้ามากที่สุด คือ

        “การเผยแผ่ศาสนาด้วยวิธีโจมตีอีกศาสนาหนึ่งนั้น แสดงให้เห็นว่าตนเอง

ไม่ได้รับผลจากศาสนาแม้แต่วจีทุจริตก็ยังละไม่ได้แล้วยังจะไปเผยแผ่ศาสนา

ของตนให้คนอื่นนับถืออีกหรือ?”

        งานที่นักศาสนาแต่ละศาสนาควรทำในปัจจุบัน คือการทำศาสนิกในศาสนาของตน

ให้เป็นศาสนิกที่ดีให้ได้ ในขณะเดียวกันควรมีการร่วมมือประสานงานกันเพื่อให้เกิดผล

ในทางดำรงอยู่อย่างมั่นคงแห่งศาสนาทั้งหลาย เพราะศาสนาแต่ละศาสนานั้นมีความดี

พอที่จะสร้างศาสนิกให้เป็นคนดีได้ในระดับต่างๆ ถึงเวลานานแล้วที่นักศาสนาจะกล่าว

คำว่า “ขอให้เรามาร่วมมือกันเถิด อย่าได้ด่าทอทะเลาะวิวาทกันเลย.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: